Η δεξιά Διοίκηση Πατούλη με τις γνωστές μεθοδεύσεις και τα ακροδεξιά της δεκανίκια οδήγησε στην καταψήφιση, για μόλις δύο (!) ψήφους, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής της πρότασης Ψηφίσματος κατά του Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε., την οποία είχε καταθέσει η Δύναμη Ζωής.

Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΝ στις 15.09.2023 προχώρησε στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορά τα έργα που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από την ΟΛΠ Α.Ε. καθώς και τους όρους λειτουργίας του Λιμανιού του Πειραιά και των εγκαταστάσεων του. Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ από το ΥΠΕΝ, δεν υπήρξε συζήτηση και σχετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως θα έπρεπε, κατά την διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο με 2 αποφάσεις του, τις 147/2021 και 107/2022 είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά σχετικά με το θέμα αυτό.

Για την επαναβεβαίωση της θέσης που είχε εκφράσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Δύναμη Ζωής κατέθεσε σήμερα στην 29η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την εξής πρόταση Ψηφίσματος:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής παραμένει αντίθετο στον σχεδιασμό

του Master Plan της ΟΛΠ Α.Ε., όπως αυτός περιγράφεται:

α) στο από 19.1.2023 Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) λιμένα Πειραιά» και

β) στην από 15.9.2023 με ΑΔΑ: 9Ξ8Γ4653Π8-ΙΑΜ απόφαση του Γεν. Δ/ντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94636/6224 με Θέμα: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του λιμένα Πειραιά και την κατασκευή έργων βελτίωσης και επέκτασής του” για τους λόγους που αναφέρονται στις υπ’ αριθ. 147/2021 και 107/2022 αποφάσεις του.

Share This