Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας DinamiZois.gr (εφεξής Ιστοσελίδα) διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβαίνει σε αλλαγές του δικτυακού τόπου οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που προκύψουν από οποιουδήποτε είδους χρήση του δικτυακού τόπου DinamiZois.gr ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό του τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών του, ή των πληροφοριών που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο DinamiZois.gr. H ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με συνδέσμους (links) ή που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο του DinamiZois.gr. H επίσκεψη στην Ιστοσελίδα αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και των παρακάτω όρων χρήσης υπηρεσιών.

Η Ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που παρέχει στον δικτυακό τόπο είναι ορθά και πλήρη, αλλά δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης έναντι και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, δεδομένης και της ενδεχόμενης συνεχούς ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ενώ οι δημοσιευόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην ανανεώνονται καθημερινά. Η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητα, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, επικαιρότητα, καταλληλόλητα, εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου DinamiZois.gr. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας, οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού του τόπου. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενούς, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας. Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου DinamiZois.gr, εφόσον αποστέλλονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από τους συνεργάτες της Ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντι-μολυντικό» λογισμικό (antivirus) και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών, αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

Η Ιστοσελίδα αποθηκεύει πληροφορίες (γνωστές με τον αγγλικό όρο cookies) στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο DinamiZois.gr. Τα cookies διευκολύνουν τον χρήστη που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο και δίνουν την δυνατότητα στην Ιστοσελίδα να παρέχει καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να σβήσει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Ωστόσο, μερικές υπηρεσίες του DinamiZois.gr ενδέχεται να μην λειτουργούν εάν o χρήστης ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του στο διαδίκτυο (browser) κατά τρόπο τέτοιο που να μην δέχεται cookies.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι δωρεάν. Η ιστοσελίδα δικαιούται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψει ή να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ή να μεταβάλει την φύση και το περιεχόμενό τους. Επίσης, η παροχή των υπηρεσιών αυτών ενδέχεται να διακοπεί, να ανασταλεί ή να δυσχεράνει, μόνιμα ή προσωρινά συνεπεία γεγονότων εκτός του ελέγχου ή ανεξαρτήτως της βουλήσεως της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σχετική ζημία των χρηστών που επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (α) επί μέρους περιεχομένου του δικτυακού τόπου DinamiZois.gr και (β) επί του δικτυακού τόπου και επί του σχετικού διακριτικού τίτλου, είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου εκδότη.

Social media

Newsletter

Σύνδεσμοι

 

Share This