Η Διοίκηση δεν εκτελεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Κίνδυνος να χαθούν ακόμη και 200 θέσεις μόνιμου προσωπικού

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, η «Δύναμη Ζωής» συνέβαλε εμπράκτως στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της Περιφέρειας έτσι ώστε οι πολίτες της Αττικής να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις συνέπειες του ιού.

Μία από τις προτάσεις που κατέθεσε η «Δύναμη Ζωής» στις 13 Απριλίου 2020 αφορούσε στην άμεση, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, πρόσληψη 500 ατόμων ως έκτακτο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών κρίσιμων τομέων. Πρόκειται για μια λύση άμεσης ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής αλλά και για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με την πανδημία.

Υπενθυμίζουμε ότι άλλοι ΟΤΑ προέβησαν την ίδια περίοδο σε προσλήψεις ακόμη και 400 ατόμων ενώ η Περιφέρεια Αττικής το διάστημα αυτό αδρανούσε.

Με την υποβολή της πρότασής μας ως έκτακτο θέμα “Εκτός Ημερήσιας Διάταξης”, συνεδρίασε, δια περιφοράς, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στις 16 Απριλίου 2020. Η Διοίκηση είχε ζητήσει μόλις στις 7 Απριλίου 2020, δηλαδή πάνω από τρεις εβδομάδες μετά από την έκδοση της σχετικής ΠΝΠ, από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας πρόταση για την εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και παρουσίασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πίνακα με πρόταση 224 θέσεων.

Κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης η Διοίκηση της Περιφέρειας αντιπρότεινε τροπολογία επί της πρότασης της «Δύναμης Ζωής» έτσι ώστε αντί για 500 άτομα να αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο την πρόσληψη 300 ατόμων. Πρόταση που προφανώς η Δύναμη Ζωής καταψήφισε, με δεδομένο ότι το 35-40% της Περιφέρειας Αττικής δεν είναι στελεχωμένο και οι Υπηρεσίες της, μετά βίας ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με την αριθ. 60/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΜ37Λ7-7Φ7) απόφασή του αφού στο μισό σκεπτικό της απόφασης εξηγεί πως δεν κατάφερε η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να προσλάβει 6 άτομα (4 απολυμαντές και 2 οδηγούς!) κατέληξε στις εξής 2 αποφάσεις:

«Α. Δεν εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τη δαπάνη 4 εκατ. Ευρώ (4.000.000€), για την άμεση στελέχωση της Περιφέρειας Αττικής με πεντακόσια (500) άτομα εξειδικευμένο προσωπικό, μέσω μοριοδότησης ΑΣΕΠ ….» (πρόταση της «Δύναμης Ζωής»).

«Β. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα της άμεσης πρόσληψης τριακοσίων (300) ατόμων σε πρώτη φάση, ειδικοτήτων που αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 256565/14-4-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει η Π.Ν.Π. της 14/3/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 64) και την εγγραφή στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του αντιστοίχως απαιτουμένου κονδυλίου».

Το θέμα όμως δεν λήγει εδώ, όπως εύλογα θα πίστευε κάποιος.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής που κατά την ΠΝΠ της 14ης.3.2020 είναι το αρμόδιο όργανο για τη σύναψη των συμβάσεων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, αποφάσισε την πρόσληψη 224 ατόμων αντί των 300 ατόμων που είχε αποφασίσει το πλέον αρμόδιο κατά νόμο όργανο της Περιφέρειας Αττικής, το Περιφερειακό Συμβούλιο! Οι εκπρόσωποι της ΔΖ στην Οικονομική Επιτροπή μειοψήφησαν όπως ήταν λογικό, απορρίπτοντας αυτή τη… “δημιουργική αριθμητική” σε βάρος των αναγκών της Περιφέρειας και των πολιτών.

Τελικά, μόλις στις 5 Μαίου 2020, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, Ανακοίνωση για την πρόσληψη… 224 ατόμων (ΑΔΑ: 9Θ0Ρ7Λ7-ΧΜΚ) με υπογραφή του Περιφερειάρχη Αττικής! Μια ενέργεια που όφειλε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και έγινε τελικά ύστερα από τη συστηματική πίεση της Δύναμης Ζωής. Και φυσικά η διαδικασία της πρόσληψης δεν τελειώνει εδώ αφού πρέπει να υποβληθούν δικαιολογητικά να γίνει η διαδικασία πρόσληψης και να υπογραφούν τελικά οι συμβάσεις.

Συνεχίζει δε ο σχεδιασμός της Διοίκησης Πατούλη για 1-2 προσλήψεις για ειδικότητες Υγείας, μειώνοντας ακόμη και τους Ιατρούς ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς στον Δυτικό Τομέα ανακοίνωσε μόλις μία (1) θέση ενώ στον Βόρειο Τομέα αλλά και στον Νότιο Τομέα καμία! Χωρίς εξειδίκευση παραμένουν οι περισσότερες θέσεις μιας και οι προσλήψεις αφορούν κυρίως σε 57 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 23 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 17 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού!

Μείζον θέμα πάντως αποτελεί το γεγονός ότι η Διοίκηση Πατούλη δεν εφάρμοσε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, του ανώτερου οργάνου της Περιφέρειας, αποφασίζοντας την πρόσληψη 224 και όχι 300 ατόμων, όπως ήταν η απόφαση του ΠΕ.ΣΥ. Στο μείζον αυτό θέμα πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς τίθεται σοβαρό ζήτημα αρχής της λειτουργίας του.

Εκείνο που είναι πάντως φανερό ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας δεν πρόκειται να ασχοληθεί σοβαρά με τη στελέχωση της Περιφέρειας Αττικής. Για πάνω από 8 μήνες η Περιφέρεια Αττικής κρατά στα συρτάρια της 200 έτοιμους και μόνιμους υπαλλήλους που άμεσα μπορεί να υποδεχθεί μέσω του Συστήματος Κινητικότητας.

Διαδικασία που δρομολόγησε η Διοίκηση της «Δύναμης Ζωής» και την οποία άφησε έτοιμη στην νέα Διοίκηση να την ολοκληρώσει τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν δηλαδή ανέλαβε καθήκοντα και ταυτόχρονα έληξε η αναστολή της διαδικασίας λόγω των εκλογών του 2019, όπως προβλέπει η εκλογική νομοθεσία.

Δυστυχώς η διαδικασία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου κύκλου κινητικότητας έχει προθεσμία και ελλοχεύει ο κίνδυνος να χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Περιφέρεια Αττικής, με αποκλειστική ευθύνη της Διοίκησης Πατούλη.

Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτή η διαδικασία δεν προσφέρεται για ιδιαίτερη επικοινωνιακή φιέστα που αυτές που συνηθίζει η σημερινή Διοίκηση. Για το λόγο αυτό και περνάει σε δεύτερο πλάνο, σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας της Περιφέρειας. Σε βάρος των αναγκών των πολιτών.

Share This