Αγνόησε και δεν συμμορφώθηκε με την έκθεση κόλαφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) που έκρινε παράνομες τις απευθείας αναθέσεις της Διοίκησής του, για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Κόλαφος για τη Διοίκηση Πατούλη ήταν η έκθεση που έστειλε στην Περιφέρεια Αττικής, η ΕΑΑΔΗΣΥ ύστερα από έλεγχο σε συμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα 01.01.2021 μέχρι 02.07.2022. Οι συμβάσεις αφορούν στη διάθεση μηχανημάτων έργου, οχημάτων, μεταφορικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των λεωφορείων και κάθε άλλου τύπου τροχοφόρων ή ερπυστριοφόρων μέσων, μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά τους οχήματα και το προσωπικό τους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών όπως οι δασικές πυρκαγιές. Ο έλεγχος στιγματίζει τη μέχρι σήμερα αδιαφανή πρακτική της Διοίκησης Πατούλη, τις απευθείας αναθέσεις, κλπ.

Προφανώς για να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών η δεξιά Διοίκηση Πατούλη ανακοίνωσε και έναν «ανοιχτό» διαγωνισμό για τις 15.07.2023 και ώρα 23:59. Κατόπιν εορτής και πολύ καθυστερημένα, αφού η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε όπως κάθε χρονιά την 1η Μαΐου και ήδη έγιναν οι διαδικασίες για τις πρώτες αναθέσεις, όπως χθες 18.07.2023 στην Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση Πατούλη έφερε στην Οικονομική Επιτροπή, 5 «Eκτός Ημερήσιας Διάταξης» θέματα, έγκρισης ανάθεσης για την διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το προσωπικό τους, στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Δυτική και Ανατολική Αττική.

Σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα προσδιοριστεί και το συνολικό ποσό της απευθείας ανάθεσης.

Αντί η δεξιά Διοίκηση του κ. Πατούλη να συμμορφώνεται εφεξής όπως αναφέρει η έκθεση της ΕΑΑΔΗΣΥ, στέλνει την εν λόγω έκθεση στον κάλαθο των αχρήστων και οι απευθείας αναθέσεις συνεχίζονται …

Τι και αν η Περιφερειακή Παράταξη «Δύναμη Ζωής» έφερε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο με Επερώτηση πριν από λίγο καιρό, για να αναγκαστεί να το εγγράψει ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στην ημερήσια διάταξή του. Τι και αν προειδοποιήσαμε τον κ. Πατούλη σε κάθε ευκαιρία.

Φαίνεται ότι ο απερχόμενος κ. Πατούλης αισθάνεται ανέλεγκτος, όμως οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου έρχονται και οι πολίτες της Αττικής θα δώσουν ισχυρή απάντηση στην Διοίκηση της δεξιάς στην Περιφέρεια Αττικής.

Σημειώνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ στις 21 Ιουλίου 2022 (Α.Π. 3779) απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής σχετική έκθεση «φωτιά», σύμφωνα με την οποία αφού προέβη στον έλεγχο 402 συμβάσεων συνολικού ύψους 32.005.500€ με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κοινώς «απευθείας ανάθεση», διαπιστώνει ότι η πρακτική αυτή «εκτός του ότι αποκλίνει από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της ενωσιακής προέλευσης άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, είναι πιθανό να υποκρύπτει και κατάτμηση ενιαίας και σημαντικού ύψους δαπάνης».

Διαπιστώνεται επίσης από την ΕΑΑΔΗΣΥ ότι στη βάση των στοιχείων «το 95,6% του συμβατικού προϋπολογισμού (30.597.500€) της περιόδου αναφοράς έχει ανατεθεί με 360 συμβάσεις σε 17 από συνολικά 42 αναδόχους. Το δε 80% του εν λόγω προϋπολογισμού (25.600.500€) με 293 συμβάσεις έχει ανατεθεί σε 8 αναδόχους. Αυτό καταδεικνύει το πανομοιότυπο των αναγκών και άρα την εφικτότητα του προγραμματισμού αυτών και τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού ή άλλων κατάλληλων εργαλείων για την ανάδειξη των αναδόχων των εν λόγω υπηρεσιών».

Και η έκθεση καταλήγει στο ότι «επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις υποκρυπτόμενης κατάτμησης προκειμένου για συμβάσεις άνω των ορίων, προκύπτει και πρόσθετη πλημμέλεια, καθώς η Περιφέρεια δεν προσήλθε στην ΕΑΑΔΗΣΥ για την παροχή σύμφωνης γνώμης … το οποίο συνιστά και παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας ανάθεσης. Σε συνέχεια των ανωτέρω επισημάνσεων, σας καλούμε να τηρείτε εφεξής τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 γ. του ν. 4412/2016».

Share This