Αθήνα, 04.05.2023

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟΨΗ: κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 162 ΕΚΑΤ. € ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 31.12.2022.

ΣΧΕΤ.: α) έγγραφο Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 130167/01.02.2023

β) έγγραφο Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 192042/15.02.2023

Α) Από τα ανωτέρω σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα που επισυνάπτονται (κατόπιν σχετικής Ερώτησής μας που επίσης επισυνάπτεται) προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με οικονομική κατάσταση της Περιφέρειας Αττικής στις 31.12.2022 (τα ποσά στρογγυλοποιούνται σε εκατ. €):

 1. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής, από τα οποία χρηματοδοτείται η κατασκευή έργων εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής, ανέρχονται στις 31.12.2022 σε 100,4 εκατ. € (= 133,5 – 19,0 – 4,8 – 9,3). Το ποσό αυτό προκύπτει από το ανωτέρω (α) σχετικο έγγραφο, εάν από το συνολικό ποσό των Ταμειακών Διαθεσίμων αφαιρεθούν τα ποσά που προέρχονται από λογαριασμούς μισθοδοσίας, προνοιακών ιδρυμάτων και μεταφοράς μαθητών, λογαριασμοί τα διαθέσιμα των οποίων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση έργων.
 2. Οι υπογεγραμμένες εκτελεστικές Συμβάσεις του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής ανέρχονται στις 31.12.2022 σε 558,5 εκατ. €. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως Προγραμματικές Συμβάσεις, οι οποίες δεν δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις πριν την ανάθεση των αντίστοιχων εκετελεστικών συμβάσεων.
 3. Οι πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι 31.12.2022 για τις Συμβάσεις του σημείου (2) ανέρχονται σε 333,1 εκατ. €.
 4. Παράλληλα επίκειται η υπογραφή εκτελεστικών Συμβάσεων σε εν εξελίξει διαγωνισμούς στους οποίους ήταν γνωστή η προσφορά του Μειοδότη στις 31.12.2022 συνολικού ύψους 36,6 εκατ. €. Υπήρχαν προφανώς και άλλοι εν εξελίξει διαγωνισμοί, όμως εδώ λαμβάνουμε υπόψη μόνον αυτούς για τους οποίους είναι γνωστή η προσφορά του προσωρινού Μειοδότη, με το σκεπτικό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός 3 περίπου μηνών) θα έχει υπογραφεί η Σύμβαση.
 5. Εκ των ανωτέρω (2), (3) και (4) συνάγεται ότι
 • Το σύνολο των υπογεγραμμένων και των προς υπογραφή εκτελεστικών Συμβάσεων ανέρχεται σε 595,1 εκατ. € (=558,5 + 36,6)

 • Από το ανωτέρω ποσό αν αφαιρέσουμε τις πληρωμές που έχουν ήδη γίνει προκύπτει το Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων εξ ιδίων πόρων, το οποίο ανέρχεται σε 262,0 εκατ. € (= 595,1 – 333,1). Το ποσό αυτό οφείλει να συγκριθεί με τα υπάρχοντα Ταμειακά Διαθέσιμα.

 1. Εκ των ανωτέρω (5) και (1) συνάγεται ότι στις 31.12.2022

 • Το μεν Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο των έργων ανέρχεται σε 262,0 εκατ. €

 • Τα δε Ταμειακά Διαθέσιμα ανέρχονται σε 100,4 εκατ. €

 • Άρα τα Ταμειακά διαθέσιμα υπολείπονται κατά 161,6 εκατ. € (= 262,0 – 100,4) του Ανεκτέλεστου Υπολοίπου των έργων του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων εξ ιδίων πόρων της Περιφέρειας Αττικής.

 • Άρα, το έλλειμμα Ταμειακών Διαθεσίμων ή Ταμειακό Έλλειμμα της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται (κατά στρογγύλευση) σε 162 εκατ. €.

 1. Το δυσθεώρητο Ταμειακό Έλλειμμα των 162 εκατ. € αφενός οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε δημοσιονομικό αδιέξοδο για την Περιφέρεια Αττικής αφετέρου αποτελεί την αιτία που υποκρύπτεται πίσω από διακοπές εργασιών λόγω μη πληρωμής, διαλύσεις Συμβάσεων και αλληλοδιάδοχες παρατάσεις έργων. Η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής για την Περιφέρεια Αττικής.

 2. Την ίδια στιγμή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζει την έγκριση πολυετών δεσμεύσεων, οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν εξ ιδίων πόρων, χωρίς όμως να υπάρχουν τα αντίστοιχα Ταμειακά Διαθέσιμα.

Επισημαίνουμε ότι όλα τα ανωτέρω απορρέουν από τα προαναφερθέντα υπηρεσιακά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή αποτελούν αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία.

Β) Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει σύμφωνα με τον Ν.4820/2021 τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει, κατά τις περ. α` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, τις δαπάνες και τους λογαριασμούς των φορέων που υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στην ελεγκτική του δικαιοδοσία …» (αρ. 9, παρ. 1).

«Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται επίσης ο έλεγχος της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της ακρίβειας των λογαριασμών του Κράτους και των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης ….» (αρ. 9, παρ. 2).

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων, που υπόκεινται στον έλεγχό του …» (αρ. 67, παρ. 3).

Γ) Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε να αξιολογήσετε την οικονομική κατάσταση που σας παραθέτουμε και να προβείτε στις κατά Νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος.

Παρακαλούμε επίσης για την σχετική ενημέρωσή μας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Χρήστος Καραμάνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης.

Δημήτρης Κατσικάρης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατερίνα Λογοθέτη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνημμένα: α) έγγραφο Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 130167/01.02.2023

β) έγγραφο Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 192042/15.02.2023

γ) Ερώτηση με αρ. πωτ. 5/30.01.2023

Share This